เว็บพนันออนไลน์_เครดิต ฟรี 500 ถอน ได้_ดูบอลสด _ช่องสล็อต_เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา

Heehee

| 1 Comment

Cabela’s has a Bargain Cave. Heehee.

100 Adventures, Part J

| 3 Comments

The last batch!

1. Learn to juggle. 2. Participate in a Christmas Bird Count. 3. Learn to ice skate well enough to do a jump. 4. Visit the Haggia Sophia. 5. Pass the bar. 6. Drive a dog sled. 7. Visit all 50 states. 8. Learn to roll a whitewater kayak. 9. Learn swimming strokes. 10. Be part of a dinner party club.

Well, the joke turned up in the end–it’s pass the bar. The states I have left to visit are: Hawaii, California, Oregon, Washington, North Dakota, Nevada, Oklahoma, Minnesota, Michigan, Wisconsin, Ohio, Indiana, Maine, Vermont, New Hampshire, Delaware, New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, and Connecticut.

This is the final installment of my 100 adventures! It’s a good thing the semester is winding down, or I wouldn’t have anything else to say!!

1. Learn to fly-fish. 2. Learn to rock climb. 3. Serve on a committee at church. 4. Get a Masters in Ecology. 5. Have a dog and teach it tricks! 6. See a monkey in the wild. 7. Visit Macchu Picchu. 8. Knit gloves. 9. Learn to make flowers out of icing. 10. Sew something I would wear.

The whole other degree is one of those far off in the distant future things. Like when I’m completely bored and retired. Because I’m NOT going back to school anytime soon.

About this Archive

This page is an archive of entries from May 2006 listed from newest to oldest.

April 2006 is the previous archive.

June 2006 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Archives

Powered by Movable Type 4.38